Limited şirketlerde ortağın haklı sebeple mahkeme kararıyla şirketten çıkarılabilmesi için davanın şirket tarafından açılması gerekmektedir (TTK m. 640/3).

Prof. Dr. Ömer KORKUT tarafından tarihinde yayınlandı

“Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, TTK’nın 640/3 madde ve fıkrasında, limited şirketlerde şirketin istemi üzerine haklı sebebin varlığı halinde ortağın mahkeme kararıyla ortaklıktan çıkarılmasının düzenlendiği, anılan yasal düzenleme uyarınca şirket ortaklığından çıkarma davasının şirket tarafından açılması gerektiği, taraf sıfatı dava şartı olup, re’sen nazara alınması gerektiği, somut olayda şirketin ikiden fazla ortağı bulunduğu ve davanın şirket tarafından açılmadığı gerekçesiyle, davanın HMK’nın 114/1-d ve 115/2 m. uyarınca usulden reddine karar verilmiştir.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 13.06.2017, 2016/1133 E. ve 2017/3662 K.).

“Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, TTK’nın 621 ve 640. maddelerine göre ortaklıktan çıkartılma hakkının ortaklara değil şirkete tanındığı, ortağın böyle bir davayı açma hakkı bulunmadığı, tarafların aktif dava ehliyetlerinin olmadığı, şirket kayıtlarının usulüne uygun tutulmadığı, kar payı dağıtımı yerine şirketin paralarının şahsi hesaba aktarıldığı, davalı-karşı davacı V.. S..’ın gerçek nedene dayanmadan kendisini şirkete karşı alacaklı gösterdiği, ortaklar arasında güven ilişkisi kalmadığı, her iki ortağın birlikte kusurlu olduğu, TTK’nın 642. maddesi uyarınca fesih yerine davacının payının gerçek değerinin ödenmesine karar verilebileceği gerekçesiyle, asıl ve karşı davada ortaklıktan çıkartmaya ilişkin taleplerin aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine, karşı davada davalı-karşı davacı V.. S..’ın payının gerçek değeri olan 44.062,63 TL’nin şirketin mal varlığından ödenerek şirket ortaklığından çıkartılmasına, diğer istemler payın gerçek değeri hesaplanırken dikkate alındığından ayrıca hüküm tesisine yer olmadığına karar verilmiştir.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 29.09.2015, 2014/12756 E. ve 2015/11185 K.).