Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya Saygı Günü ve Armağan Takdimi (21 Aralık 2023)

Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya Saygı Günü ve Armağan Takdimi 21 Aralık Perşembe günü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde “Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu” gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya Saygı Günü gündemli sempozyumda, konuşmalar yapıldı, tebliğler sunuldu ve armağan kitabı takdim edildi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Devamı…

Limited şirketlerde ortağın haklı sebeple mahkeme kararıyla şirketten çıkarılabilmesi için davanın şirket tarafından açılması gerekmektedir (TTK m. 640/3).

“Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, TTK’nın 640/3 madde ve fıkrasında, limited şirketlerde şirketin istemi üzerine haklı sebebin varlığı halinde ortağın mahkeme kararıyla ortaklıktan çıkarılmasının düzenlendiği, anılan yasal düzenleme uyarınca şirket ortaklığından çıkarma davasının şirket tarafından açılması gerektiği, taraf sıfatı dava şartı olup, re’sen nazara alınması Devamı…

Yapı Kooperatiflerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir sayıldığı (12.11.2021 tarihli 2020/2 E, 2021/3 K. Sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı)

Neticeten, 1163 sayılı Kanun ile 6102 sayılı TTK’de yer alan yasal düzenlemeler ile anılan düzenlemelere ilişkin kanun koyucunun iradesini ortaya koyan gerekçeler nazara alındığında; kooperatiflerin nitelikleri itibariyle ticaret şirketi ve bir ticari işletmenin işletilmesi kriterinden bağımsız olarak tacir oldukları açıktır. Bu açık kanun hükümleri karşısında ticaret siciline tescili zorunlu olan, Devamı…

Yönetmeliğin Kanuna Aykırı Olması Halinde Kanuna Değer Verilerek Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi Gerekeceği (22.03.1996 tarihli 1993/5 E, 1996/1 K. Sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı)

“Anayasada kanun çıkarma yetkisi yasama organına verilmiştir. Yasama organı Anayasa çerçevesinde konu ile sınırlı olmaksızın kanun çıkarabilir. Bir başka deyimle kanun, Yasama Organı tarafından yapılan bağımsız bir hukuksal düzenlemedir. Buna karşılık yönetmelik, kanunu açıklayan, kanunun uygulanmasını sağlayan ve kanunu tamamlayan bir idari tasarruftur. Yönetmelikle kanun arasında organik bağ mevcut olup, Devamı…

Havale bir ödeme vasıtasıdır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.03.2014 tarihli ilamı)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2004/4-362 Esas, 2004/347 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; havale, hukuksal nitelik itibariyle bir ödeme vasıtasıdır. Eş söyleyişle, havalenin mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla yapıldığı yolunda yasal karine mevcut olup, bu yasal karinenin tersini (havalenin borcun ödenmesinden başka bir amaçla yapıldığını) ileri süren havaleci (muhil) kanıtlamakla Devamı…

Vade farkı-faiz fatura ile belirlenemez (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 2001/1 Esas ve 2003/1 Karar sayılı ilamı)

Kurulca; vade farkının mal ve hizmet bedelinin ödenmesi gereken günde ödenmemesi halinde alacağın gecikmesi nedeniyle ulaştığı miktar yani mal veya hizmetin yeni fiyatı olduğu, sonucuna varılmıştır. Bunun gerekçesi de şudur: yukarıda da açıklandığı üzere fatura da olmazsa olmaz beş unsur mevcuttur ve vade farkı bu unsurlar arasında sayılmamıştır. Türk Ticaret Devamı…

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ

I       ESAS SERMAYE SİSTEMİ 3 Esas Sermaye 3 Esas Sermaye(Sabit Sermaye) Sistemi 4 Esas Sermaye Sisteminin Sakıncaları 4 II     ŞARTA BAĞLI ESAS SERMAYE SİSTEMİ 5 Genel Olarak_ 5 Şartlı Esas Sermaye Sisteminin Uygulanabileceği Durumlar 6 III        KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ 6 Hukukumuzdaki Durum_ 6 1      Kayıtlı Sermaye Sistemine Duyulan İhtiyaç 7 Devamı…